Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť RAFY, s.r.o. so sídlom ul. 29. augusta 2263/11, 811 09 Bratislava, IČO: 46872612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 84726/B (ďalej len „RAFY“) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby RAFY (ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov je RAFY, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie reklamných služieb RAFY, najmä predaj a poskytovanie reklamných a obchodných služieb a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra, resp. informačného mailu.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb RAFY, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Druhým právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené záujmy RAFY spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra.
 4. RAFY uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.
 5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči RAFY najmä nasledovné práva:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania voči RAFY podľa §100 Zákona
 6. Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy na základe ktorej RAFY poskytuje Klientom svoje služby (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť RAFY osobné údaje, v takom prípade však nebude RAFY schopné poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu.
 7. RAFY prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a RAFY na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady.

Podrobnejší popis práv Klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona

 1. Právo na prístup k osobným údajom. Ak Klient požiada RAFY o potvrdenie o tom, či o sa o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje RAFY Klienta o:
  • a) účele spracovania jeho osobných údajov,
  • b) kategóriách spracúvaných osobných údajov,
  • c) identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné údaje poskytnuté,
  • d) dobe uchovávania osobných údajov,
  • e) práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na základe tvrdenia, že boli porušené práva Klienta,
  • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,
  • h) existencii resp. v prípade RAFY neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovania,
  • i) primeraných zárukách prenosu osobných údajov ak sa prenášajú do tretej krajiny.  Zároveň poskytne RAFY Klientovi výpis osobných údajov, ktoré o nej spracúva takým spôsobom, akým o to Klient požiada.
 2. Právo na opravu osobných údajov. Ak Klient požiada RAFY o opravu jeho osobných údajov, RAFY bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré RAFY opravil vymaže alebo odstráni ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente (napr. záznam o oprave osobných údajov).
 3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“). Ak sa na RAFY obráti Klient so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, RAFY jeho žiadosti vyhovie za predpokladu že,
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel na ktorý sa spracúvali, alebo
  • b) Klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (v súvislosti so zariaďovaním víz) a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo
  • c) Klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo
  • d) ukáže sa, že RAFY spracúva osobné údaje nezákonne alebo
  • e) právo Klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov aleboň
  • f) išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb RAFY prostredníctvom prostriedkov informačných technológií (internet, e-mail, telefón).
  • RAFY nie je povinné vyhovieť žiadosti Klienta o vymazanie údajov v prípade ak je ďalšie spracúvanie potrebné:
   • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie (v prípade RAFY málo pravdepodobné,
   • b) na splnenie povinností RAFY vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme (napr. zákon určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada o dodanie informácií o konkrétnom klientovi),
   • c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (napr. Úrad verejného zdravotníctva požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s výskytom prenosnej choroby),
   • d) na účely archivácie, vedecké, historické a štatistické účely (napr. údaje sú súčasťou dokumentov, ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu) a na
   • f) uplatnenie právneho nároku (napr. RAFY má pohľadávku voči Klientovi a výmaz jeho dát by mu znemožnil jej uplatnenie).
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa na RAFY obráti Klient so žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, RAFY jeho žiadosti vyhovie ak:
  • a) Klient namieta správnosť osobných údajov – RAFY obmedzí spracúvanie údajov kým neoverí správnosť spracúvaných údajov,
  • b) spracúvanie údajov je nezákonné, ale Klient nežiada o vymazanie osobných údajov ale o obmedzenie ich spracúvania,
  • c) PERFECT BODY už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale Klient ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku alebo
  • d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy RAFY obmedzí spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane RAFY prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa na RAFY obráti Klient so žiadosťou o vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, RAFY žiadosti vyhovie ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami (napr. v PC) a pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže RAFY takto údaje preniesť priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Keďže RAFY spracúva osobné údaje aj na báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov RAFY (zasielanie newslettra Klientom), ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má RAFY povinnosť v prípade, ak Klient namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel (priameho marketingu) ďalej nespracúvať. Inými slovami, takémuto Klientovi nebude RAFY viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing listu pre zasielanie newslettra.
 7. Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov. Prečítal som si tieto pravidlá o ochrane údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.
 8. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

RAFY, s.r.o.,

so sídlom: ul. 29. augusta 2263/11, 811 09  Bratislava,

prevádzka: Fegyvernekiho 2, Šahy

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón: +421 911 850 937

Kalendáre2023

Katalóg kalendárov 2023

Pre rok 2023 nová kolekciu kalendárov, diárov, novoročných pozdravov a pohľadníc. Ďalšia kolekcia www.rafy.sk/eshop/

Cool

Katalóg COOL 2022

Veľké množstvo reklamných predmetov. V tomto katalógu nájdete veľa kreatívnych a veselých nápadov za super ceny.

Sladká reklama

Sladká reklama 2019

Táto veľmi nápaditá reklama
s Vašim logom a s kvalitnou čokoládou zachutí
každému Vášmu klientovi.

Štvorlístok

Katalóg Štvorlístok 2021

Viac než darčeky, originálne reklamné predmety, z katalógu Štvorlístok si vyberiete určite predmety, ktoré Vás odlíšia od konkurencie.

Tulipán

Katalóg Tulipán 2022

Nový katalóg Top Promotion.
Ponúka viac jedinečných reklamných predmetov, obsahuje aj ponuku luxusných reklamných predmetovPúpava

Katalóg Púpava 2022

Katalóg s osvedčenými druhmi reklamných predmetov, ktoré Vás odlíšia od konkurencie. Z katalógu, ktorý patrí v našej ponuke medzi "klasiku" si určite vyberiete.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image